...

Polityka Prywatności i Cookies

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Sieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Kancelaria Adwokacka Sieńko Pięta i Partnerzy s.c.” ujawnioną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7792562472, z siedzibą w Poznaniu (60-771), ul. Konopnickiej 6/4A.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

 

Uprzejmie informujemy, że nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W celu umożliwienia podjęcia kontaktu, poniżej wskazujemy nasze dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: Piotr Sieńko Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy

 

Konopnickiej 6/4A, 60-771 Poznań

 

Numer telefonu: 537230390
Adres e-mail: kancelaria@sienkoipartnerzy.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe są zbierane przez Kancelarię i przetwarzane:

 

a) w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”).


b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych, w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Kancelaria może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec Kancelarii i innych. Podstawą przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


c) w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


d) w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się naszej stronie internetowej lub drogą mailową na ogólny adres Kancelarii / indywidualny adres pracownika Kancelarii. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych w powyższym zakresie może być również prawnie uzasadniony interes Kancelarii, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Czy przekażemy Państwa dane innym podmiotom?

 

W zależności od okoliczności, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności sądy, organy administracji publicznej, a w niektórych sytuacjach klienci Kancelarii oraz prawnicy współpracujący z Kancelarią. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do współpracującego z Kancelarią biura rachunkowego, firmie hostingowej, a także firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.

 

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

 

Dane osobowe zebrane przez Kancelarię będą przetwarzane odpowiednio:

 

a) przez czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Kancelaria może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Kancelarii w związku z prowadzoną działalnością;


b) przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii;


c) przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego;


d) przez okres 3 miesięcy od momentu odpowiedzi na przesłaną wiadomość, jeżeli dane zawarte w przesłanej wiadomości będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

 

a) żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię;


b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;


c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Kancelarię Państwa danych osobowych;


d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Kancelarii weryfikację prawidłowości danych;


e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Kancelaria je usunęła; gdy Państwa dane nie będą Kancelarii już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Kancelaria przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

 

W celu realizacji ww. praw, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią (osobiście, drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailowo – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo weryfikacji Państwa tożsamości przed podjęciem działań mających na celu realizację ww. praw.

 

Jeżeli w Państwa ocenie Kancelaria naruszyła przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych?

 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Kancelaria nie będzie mogła dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Kancelarii.

 

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić się do Kancelarii osobiście, telefonicznie albo wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Kancelarii lub w formie e-mailowej na adres kancelaria@sienkoipartnerzy.pl

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy zawartej z Kancelarią lub kontakt z Państwem.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

W pewnych sytuacjach, Kancelaria może wejść w posiadanie Państwa danych osobowych w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów, z Internetu lub od Klientów zlecających Kancelarii prowadzenie ich spraw.

 

Czy przetwarzamy wskazane przez Państwa dane w sposób zautomatyzowany?

Uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.