...

Reprezentacja cudzoziemców

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa cudzoziemców, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

 • prowadzenia spraw związanych z wydaniem oraz przedłużaniem okresu ważności wiz;
 • doradztwa przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • prowadzenia spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • prowadzenia spraw związanych z udzieleniem statusu uchodźcy;
 • doradztwa w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;
 • pomocy w wydobyciu dokumentów stanu cywilnego, a także ksiąg wieczystych;
 • reprezentacji dotyczącej uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium RP, w tym np. wyroków rozwodowych i aktów stanu cywilnego;
 • doradztwa w zakresie rejestracji spółek przez zagranicznych przedsiębiorców;
 • doradztwa obcokrajowcom w sprawach spadków położonych w Polsce;
 • reprezentacji podmiotów zagranicznych w postępowaniach dotyczących nabycia nieruchomości;
 • reprezentacji cudzoziemców w procesach o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego;
 • obrony cudzoziemców w sprawach karnych;
 • reprezentowania poszkodowanego cudzoziemca w procesie karnym;
 • reprezentacji cudzoziemców w sporach, które toczą się w polskich sądach i urzędach;
 • adopcji zagraniczna;
 • reprezentowania cudzoziemców w sprawach egzekucyjnych przed polskimi komornikami sądowymi;
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz miejsca jego zamieszkania;
 • prowadzenia spraw związanych z udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • prowadzenia spraw związanych z udzieleniem azylu;
 • prowadzenia spraw związanych z udzieleniem ochrony czasowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu;
 • prowadzenia spraw dotyczących udzielenia zgody na pracę na terenie Polski.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.