Umowy i zabezpieczenie roszczeń

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa umów oraz dokonywania czynności zabezpieczenia wierzytelności, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

 • sporządzania, analizowania i opiniowania projektów umów (m.in. umów o dzieło i umów zlecenia; umów pożyczki i kredytu;
 • umów spadkowych;
 • umów sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego;
 • umów darowizny lub sprzedaży nieruchomości;
 • umów najmu;
 • umów dożywocia;
 • umów deweloperskich;
 • umów agencyjnych;
 • umów dostawy;
 • umów kontraktacji;
 • umów o roboty budowlane;
 • umów komisu;
 • umów przewozu;
 • umów spedycji;
 • umów w zakresie praw własności przemysłowej;
 • umów w zakresie turystyki oraz umów w obrocie konsumenckim);
  obsługi prawnej zabezpieczającej warunki wykonywania umów w obrocie gospodarczym;
 • obsługi prawnej i pełnomocnictwa w postępowaniach prawnych dotyczących niewywiązania się z warunków umowy, zerwania warunków umowy oraz w sprawach o wykonanie umów;
 • negocjowania kontraktów handlowych.