...

Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego są to instytucje publiczne posiadające osobowość prawną, które działają na rzecz lokalnych społeczności. Służą one realizacji zadań publicznych na danym obszarze, zachowując przy tym autonomię w ramach określonych przez prawo kompetencji. Ich istotą jest to, że podejmują decyzje w sposób demokratyczny, poprzez wybrane w wyborach organy. Najczęstszymi formami jednostek samorządu terytorialnego są gminy, powiaty oraz województwa.

Zakres Usług Prawnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla jednostek samorządu terytorialnego, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Współpracujemy z nimi w następujących obszarach:

  • Porady i konsultacje prawne – udzielamy bieżących porad prawnych pracownikom urzędu, umożliwiając rozwiązanie pojawiających się problemów, w szczególności związanych z postępowaniami administracyjnymi.
  • Opracowywanie opinii prawnych – dostarczamy profesjonalne analizy w sprawach dotyczących działalności jednostki samorządowej.
  • Opiniowanie aktów prawnych – skrupulatnie analizujemy i opiniujemy akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego.
  • Reprezentacja w postępowaniach – stajemy po stronie jednostek w trakcie postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, w zakresie zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
  • Obsługa prawna sesji – zapewniamy wsparcie prawne podczas sesji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz udział w spotkaniach wymagających obecności pełnomocnika gminy.
  • Reprezentowanie przy zawieraniu umów – asystujemy jednostkom przy zawieraniu różnego rodzaju umów, udzielając wsparcia w konsultacjach, negocjacjach i rozmowach.
  • Opiniowanie umów i porozumień – dokładnie analizujemy i opiniujemy wszelkie umowy oraz porozumienia, na które jednostki mają podpisać się.
  • Analiza i opracowanie wniosków – skrupulatnie badamy wnioski, podania i inne pisma skierowane do jednostki samorządowej.
  • Nadzór prawny nad zamówieniami publicznymi – śledzimy i kontrolujemy prawidłowość postępowania dotyczącego udzielenia zamówień publicznych.

Oprócz wyżej wymienionych podstawowych usług, nasza kancelaria oferuje również dodatkowe wsparcie prawne w obszarach, które są niezwykle istotne dla jednostek samorządu terytorialnego. Do tych specjalistycznych usług zaliczają się:

 

1)      Wsparcie w zakresie prawa pracy:

 • Udzielamy doradztwa w sprawach zatrudnienia, zwolnień oraz wewnętrznych regulaminów pracy.
 • Skrupulatnie opiniujemy umowy o pracę, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Reprezentujemy jednostki w sporach pracowniczych przed sądami oraz innymi organami.

2)      Pomoc w zakresie prawa ochrony środowiska:

 • Analizujemy i doradzamy w zakresie przepisów ochrony środowiska, zabezpieczając jednostki przed ewentualnymi sankcjami.
 • Opiniujemy wszelkie działania jednostki w kontekście ich wpływu na środowisko.
 • Stajemy po stronie jednostek w postępowaniach administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.

3)      Wsparcie w kwestiach związanych z inwestycjami i nieruchomościami:

 • Udzielamy wsparcia w procesie nabycia, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami.
 • Analizujemy i opiniujemy działania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym.
 • Reprezentujemy jednostki w sporach dotyczących nieruchomości.

4)      Obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Doradzamy w procesie dostosowywania się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Skrupulatnie analizujemy procedury i polityki jednostki w kontekście ochrony danych.
 • Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed organami nadzorczymi.

5)      Doradztwo w zakresie prawa konkurencji i konsumenta:

 • Badamy i opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji.
 • Udzielamy wsparcia w zakresie przestrzegania praw konsumenta.
 • Stajemy po stronie jednostek w postępowaniach przed UOKiK oraz sądami.

6)      Wsparcie w zakresie finansów publicznych:

 • Doradzamy w procesie planowania i realizacji budżetu, gwarantując jego zgodność z przepisami.
 • Pomagamy w pozyskiwaniu i prawidłowym rozliczaniu środków zewnętrznych.
 • Opiniujemy działania jednostki w kontekście prawidłowej gospodarki finansowej.

Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalizm, indywidualne podejście oraz szybką i skuteczną pomoc prawną. Zapraszamy do współpracy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.